SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS
Lisäykset on merkitty sinisellä ja poistettavat punaisella yliviivattuna. Muutosehdotus käsiteltiin perjantaina 17.3. kevätkokouksessa. Toinen ja ratkaiseva käsittely pidetään syyskkokouksessa 2017.
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1.§
Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Säpin Seudun Purjehtijat. Nimestä käytetään epävirallista lyhennystä SSP. Seuran kotipaikka on Luvia. Eurajoen Luvia.

2.§
Seuran tarkoituksena on herättää ja vahvistaa harrastusta purjehdusurheilua  ja veneilyä kohtaan, suojella purjehdusympäristön luontoa, toimia seudun purjehtijoiden yhdyssiteenä sekä veneiden merikelpoisuuden, merimies- ja purjehdustaitojen kehittäjänä. Erityisenä toiminnan painopistealueena on nuorison kasvatus purjehdusurheilun ja harrastuksen pariin luontoarvoja ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Toteuttaakseen tarkoitustaan seura järjestää matka- ja kilpapurjehduksia, koulutusta, leirejä, neuvottelu- ja juhlatilaisuuksia, hankkii ja ylläpitää seuran toiminnalle tarpeellisia laitoksia sekä kerää varoja toiminnan ylläpitämiseen sääntöjen 10 §:ssä mainittujen maksujen lisäksi järjestämällä arpajaisia, juhlatilaisuuksia, keräyksiä, talkoita ym. vastaavanlaisia tilaisuuksia.
3.§
Seura on oikeutettu omistamaan kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.
4.§
Seuran asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi ja kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan varakommodoriksi sekä rahastonhoitajan ja sihteerin. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Joka vuosi eroaa hallituksesta kaksi jäsentä. Kahtena ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla, sen jälkeen eroavat jäsenet vuorollaan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä. Äänten mennessä tasan hallituksen kokouksessa voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa. Hallituksen pöytäkirjan jäljennös on ennen seuraavaa kokousta toimitettava kaikille hallituksen jäsenille. Hallituksen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
5.§
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
6.§
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuksen ja kokouspöytäkirjojen kanssa annettava helmimaaliskuun loppuun mennessä tilintoiminnantarkastajalle, jotka toimittavat joka toimittaa näistä kirjallisen lausunnon hallitukselle ennen vuosikokousta.
7.§
Seuran jäseniksi pääsevät hallituksen hyväksymät henkilöt maksamalla liittymismaksun. Varsinaisten jäsenten lisäksi seurassa on leiri-, juniori- ja perhejäseniä, joilla ei ole äänioikeutta. Juniorijäseniä ovat alle kahdeksantoistavuotiaat ja perhejäseniä henkilöt, joiden aviopuoliso tai muu samassa taloudessa asuva henkilö on varsinainen jäsen. Varsinainen jäsen voi tulla ainaisjäseneksi maksamalla ainaisjäsenmaksun. Kunniajäsen valitaan seuran kokouksessa hallituksen esityksestä, jos vähintään kaksikolmasosaa läsnä olevista jäsenistä kannattaa esitystä. Seuran jäsenet, ainais- ja kunniajäseniä lukuun ottamatta, maksavat vuotuisen jäsenmaksun. Edellä mainittujen maksujen suuruuden päättää seuran syyskokous.
Jäsen, joka turmelee purjehdusympäristömme luontoa, käyttäytyy sopimattomasti, laiminlyö seuran toimintaohjeita tai muulla tavoin vahingoittaa seuran mainetta tai toimintaa, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, jos vähintään viisi jäsentä sitä kannattaa. Jäsen, joka ei ole suorittanut vahvistettuja maksuja kahden kuukauden kuluessa kehotuksen siitä saatuaan, voidaan katsoa eronneeksi. Jos jäsen itse tahtoo erota seurasta, tulee hänen tehdä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä seuran kokouksessa seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Kirjalliseksi ilmoitukseksi näissä säännöissä katsotaan myös sähköpostilla tullut/lähetetty tiedonanto.
8.§
Seuran varsinaisia kokouksia on kaksi. Kevätkokous pidetään huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin kymmenesosa seuran äänioikeuksista jäsenistä on sitä kirjallisesti pyytänyt tietyn asian käsittelyä varten. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu.
9.§
Kokouskutsut on toimitettava seuran jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös seuran www sivuilla tai toimintaohjelmassa mainittu kutsu sekä vuosikokouksen päätöksen mukaisesti tehty muu sähköinen viesti.
Muut tiedonannot toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla.
10.§
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Esitetään tilit ja tilintarkastajien toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat elleivät ne ole sen luonteisia, että niistä on yhdistyslain mukaisesti kokouskutsussa mainittava.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Päätettään seuran jäsen- ja liittymismaksuista sekä talousarviosta seuraavalle vuodelle.
 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
 6. Valitaan joka kolmas vuosi seuran puheenjohtaja.
 7. Valitaan hallitukselle erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa yksi toiminnantarkastaja ja yksivaratoiminnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi, ellei laki toisin määrää.
 9. Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat elleivät ne ole sen luonteisia, että niistä on yhdistyslain mukaisesti kokouskutsussa mainittava.

11.§
Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella, ainais- ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kaikki ne asiat, joista näissä säännöissä ei ole toisin säädetty, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Valtakirjalla ei voi äänestää.
12.§
Tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat valitsee hallitus.
13.§
Hallitus päättää seuran palvelujen, kuten telakointi-, laituri- ja muiden vastaavien palvelujen käyttämisestä jäsenille aiheutuvista maksuista.
14.§
Seuran tunnuksena on valtioneuvoston hyväksymä lippu. Lippua saa käyttää vain veneluetteloon merkityissä ja vuosittain katsastetuissa veneissä. Jäsenillä on oikeus käyttää seuran kokardilla varustettua purjehduslakkia.
15.§
Seura kuuluu jäsenyhdistyksenä, yhdistyksen kokouksen niin päättäessä Suomen Purjehtijaliittoon Suomen Purjehdus ja Veneily ry:een, tai johonkin muuhun kattojärjestöön.
Katsastetut purjeveneet ilmoitetaan vuosittain purjehtijaliiton em. kattojärjestön venerekisteriin.
16.§
Seuran hallituksella on oikeus näiden sääntöjen lisäksi antaa erilaisia toimintaohjeita, esimerkiksi määräyksiä lipun käytöstä sekä purjehdusmajoissa, satamissa ja telakka-alueilla noudatettavasta järjestyksestä yms.
17.§
Päätös seuran purkamisesta tai sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä kahdessa perättäisessä varsinaisessa kokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa kokoukseen osallistuvista jäsenistä sitä kannattaa.
18.§
Jos seura purkautuu, käytetään sen omaisuus purjehdusurheilua edistävään tarkoitukseen tavalla, jonka seuran viimeinen varsinainen kokous määrää kolme neljäsosaa enemmistöllä annetuista äänistä. Ellei tätä äänten enemmistöä saada, siirretään varat Suomen Meripelastusseura ry:lle.
Oikeusministeriö on hyväksynyt yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin toukokuun 8. päivänä 1959.